PREAMBUŁA

 1. Niniejszy Regulamin B2B określa zasady i ogólne warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego b2b.mrcook.pl (zwanego dalej także: „Sklepem B2B”, prowadzonej przez Mr Cook Corp. Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej także „Sprzedającym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedającego usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, na rzecz Przedsiębiorców, dokonujących zakupów na cele związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, gdy taka umowa sprzedaży ma dla takiego Przedsiębiorcy zawodowy charakter, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Sklep B2B i niniejszy Regulamin B2B skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, którzy dokonują zakupów na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy takie nabycie ma dla dla nich zawodowy na charakter, wynikający przede wszystkim z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, natomiast dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta – w znaczeniu nadanym im w § 1 Regulaminu B2B, dedykowany jest sklep internetowy: www.mrcook.pl.
 3. W części dotyczącej Ogólnych warunków sprzedaży (OWS), niniejszy Regulamin B2B znajduje zastosowanie także do sprzedaży dokonywanej bez pośrednictwa Sklepu B2B.

 

§ 1 

DEFINICJE
 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,

Dostawca – oznacza podmiot, który współpracuje ze Sprzedającym w zakresie Dostawy towarów lub też Sprzedający – jeżeli dostarcza towar do Kupującego bezpośrednio,

Klient - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, dokonującego zakupów w Sklepie B2B na cele związane z działalnością gospodarczą lub na rzecz którego - zgodnie z Regulaminem B2B i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, , 

Konto użytkownika (Konto) – nieodpłatna funkcja Sklepu B2B (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie B2B swoje indywidualne Konto, świadczona po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta użytkownika,

Konsument – osobę fizyczną, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kupujący - każdy podmiot, dokonujący zakupu Towarów w Sklepie, na cele związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jeżeli taki zakup ma dla niego zawodowy charakter, w szczególności z uwagi na przedmiot prowadzonej przez niego działalności.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego/Usługodawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedającego/Usługodawcy,

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy sprzedaży, zawieranej przez Sprzedającego z przedsiębiorcą, który zawiera taką umowę w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy taka umowa sprzedaży ma dla takiego Przedsiębiorcy zawodowy charakter, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część Regulaminu B2B. 

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, 

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia/zawarcia umowy sprzedaży – wysłane Klientowi, drogą mailową, oświadczenie woli Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożonego wcześniej zgodnie z § 5 pkt II ust. 3 Regulaminu B2B, skutkujące zawarciem umowy sprzedaży Towaru w nim wymienionego,

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, 

Regulamin B2B – niniejszy regulamin B2B.

Sklep B2B- sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: b2b.mrcook.pl,

Sprzedający/Usługodawca: Mr Cook Corp. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-761 Katowice, ul. Panewnicka 87, KRS nr 0000935998, NIP: 6342932974, REGON: 380634629,

Towar - oznacza produkt prezentowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, w celu zawarcia Umowy jego sprzedaży,

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w tym wiadomość przesłana pocztą elektroniczną.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży, w tym umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w przepisach prawa i Regulaminie B2B, między Sprzedającym a Kupującym,

Usługa – usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie B2B drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), umożliwiająca lub ułatwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, 

Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży wysłana przez Klienta do Sprzedającego w celu zawarcia umowy sprzedaży,

§ 2

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

1. Adres pocztowy: 40-761 Katowice, ul. Panewnicka 87, Polska

2. Adres e-mail: info@mrcook.pl

3. Telefon: + 48 32 250 11 88

§ 3 

WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
- urządzenie z dostępem do Internetu,
- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

3. Zaleca się stosowanie właściwych środków technicznych, w szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe, które zminimalizują ryzyko pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. 

4. Sprzedający szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

§ 4. 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU B2B 

KONTO UŻYTKOWNIKA I INNE USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezbędne jest założenie Konta użytkownika. 
 2. Konto użytkownika daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, pobranie faktury, sprowadzenie salda niezapłaconych faktur, pobranie atestu jakościowego i specyfikacji produktowej, o której mowa w § 5 pkt II ust. 15 Regulaminu B2B oraz edycję danych Klienta. 
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz elektroniczny w SklepieB2B, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer NIP, adres poczty elektronicznej, który będzie loginem (e-mail), numer telefonu, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia. Klient może dokonać zmiany adresu e-mailowego, wskazanego 
  w formularzu rejestracyjnym.
 4. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło, które można zmienić z poziomu Konta. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]) Regulaminu B2B i Polityki Prywatności. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta drogą elektroniczną. Zgoda Klienta może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie do Sprzedającego stosownego oświadczenia Klienta, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, wskazany w § 2 ust., 2 Regulaminu B2B,
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, a następnie – po weryfikacji, o której mowa w ust. 7 poniżej, potwierdzenie rejestracji Konta przez Sprzedającego - z tą chwilą zawarta zostaje na czas nieokreślony między Klientem a Sprzedającym umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta drogą elektroniczną.
 7. Rejestracja Konta dla Kupującego następuje po weryfikacji Kupującego przez Sprzedającego. Sprzedający może odmówić rejestracji Konta dla Kupującego bez podania przyczyn.
 8. Klient nie może udostępniać Konta innym osobom i ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przy pomocy jego Konta.
 9. Sprzedający może świadczyć na rzecz Klientów, drogą elektroniczną także inne usługi nieodpłatne:
  1. formularz kontaktowy,
  2. Newsletter.
 10. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego
 11. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Z tej usługi może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 12. Klient w ramach korzystania z usług nieodpłatnych nie jest uprawniony do:
  1. publikacji, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania ich wizerunku bez zgody osoby, której te dane lub wizerunek dotyczy,
  2. publikacji treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 13. Sprzedający może zablokować Klientowi dostęp do Konta lub innych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu B2B, a także ze względów bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta lub usług nieodpłatnych następuje na okres istnienia przyczyny, uzasadniającej taką blokadę. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta lub usług nieodpłatnych na adres e-mailowy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu.
 14. Reklamacje w sprawie funkcjonowania Konta lub innych Usług nieodpłatnych należy kierować na adres e-mail, wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu B2B.
 15. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 14 dni.
 16. Zarówno Klient, jak i Sprzedający mogą rozwiązać umowę o prowadzenie Konta użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem mowy.
 17. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta powinno zostać przesłane na adres e-mailowy lub pocztowy, wskazane w § 2 Regulaminu B2B.
 18. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, w tym w szczególności usługi prowadzenia Konta pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
 19. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów sprzedaży, zostają anulowane.

 

§ 5. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

I

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią integralną część Regulamin B2B i zostały opracowane na podstawie art. 384 §1 Kodeksu cywilnego.
 2. OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych między 
  Mr Cook Corp. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000935998, Sąd Rejonowy Katowice Wschód, Kapitał zakładowy 50.000 zł, opłacony w całości), a nabywcą towarów, który nabywa te towary na potrzeby lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zarówno tych zawieranych poprzez Sklep Internetowy jak i umów, które są zawierane poza Sklepem Internetowym (np. e-mailowo, pisemnie). W przypadku rozbieżności między postanowieniami OWS a zawartą umową, obowiązują postanowienia umowy.
 3. OWS jako integralna część Regulaminu B2B są opublikowane wraz z Regulaminem B2B przez Sprzedającego na stronie internetowej b2b.mrcook.pl, co jest równoznaczne z udostępnieniem OWS Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący ma możliwość pobrania, skopiowania Regulaminu B2B wraz z OWS 
  ze strony internetowej Sprzedającego i jego przechowywania.
 4. Niniejsze OWS należy traktować jak wyrażenie sprzeciwu wobec ogólnych warunków sprzedaży ustalonych przez Kupującego.
 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez stronę internetową b2b.mrcook.pl oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu B2B, w tym zawartych w tym Regulaminie B2B OWS.
 6. Strony mogą w zawartej umowie (w formie co najmniej dokumentowej) zmienić, wyłączyć lub ograniczyć poszczególne postanowienia OWS. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Strony nie dokonały zmiany, wyłączenia lub ograniczenia OWS.

 

II 

Zamówienie

 1. Pełny asortyment towarów, które mogą być przedmiotem sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego – b2b.mrcook.pl.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie B2B poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie B2B są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie B2B może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie B2B specyfikacji technicznych oraz oznaczeń danego Towaru.
 3. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży towarów przez Sprzedającego jest złożenie zamówienia przez Kupującego: w serwisie b2b.mrcook.pl, pocztą elektroniczną, lub w siedzibie Sprzedającego oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
 4. W Sklepie B2B Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia, a wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do „koszyka” Klienta. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu złożenia Zamówienia, należy wybrać adres dostawy, a następnie kliknąć na ikonę „Wyślij Zamówienie” widoczną w Sklepie B2B.
 5. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę̨ zawarcia umowy sprzedaży przedmiotem, której są Towary w niej wskazane wraz z ceną, za którą̨ Klient chciałby nabyć Towary.
 6. Termin realizacji Zamówienia wynosi 5 dni roboczych dla towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego. W pozostałych przypadkach Klient zostanie poinformowany o planowanej dacie dostawy w terminie 2 dni od złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, jeżeli jego zrealizowanie nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego.
 7. Kupujący zobowiązany jest do wskazania w Zamówieniu:
  - numeru produktu, zgodnie z ofertą Sprzedającego z uwzględnieniem gramatury wariantu,
  - dokładnej nazwy towaru,
  - ilości zamawianego towaru,
  - ceny jednostkowej zamawianego towaru,
  - dokładnego adresu dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości),
  - osoby kontaktowej i jej danych kontaktowych w miejscu odbioru,
  a opcjonalnie:
  - numeru referencyjnego zamówienia,
  - oczekiwanej daty dostawy.
 8. Skutki nieprawidłowego, w tym nieczytelnego, wypełnienia formularza Zamówienia obciążają Kupującego.
 9. Zamówienie uważa się za przyjęte tylko i wyłącznie po jego potwierdzeniu przez Sprzedającego. Brak akceptacji zamówienia nie oznacza jego przyjęcia do realizacji. 
 10. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie wysłane przez Sprzedającego do Kupującego w drodze elektronicznej (na adres e-mail, wskazany w formularzu rejestracyjnym), a w przypadku składania zamówienia przez Serwis b2b.mrcook.pl, gdy występuje status: „W trakcie realizacji”. Anulowanie złożonego zamówienia wymaga zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie co najmniej dokumentowej.
 11. Zamówienia przesłane do Sprzedającego mogą zostać nie przyjęte do realizacji m.in. ze względu na przeterminowane należności Kupującego, brak dostępnego limitu kredytowego, nieterminowe regulowanie należności lub brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia.
 12. Umowy sprzedaży zawarte przez Sprzedającego z Kupującymi będą realizowane pod warunkiem wypełnienia zobowiązań przez dostawców Sprzedającego. W przypadku, gdy Sprzedający nie otrzyma terminowo towaru od swojego Dostawcy, ma obowiązek poinformować o tym Kupującego w terminie 3 dni roboczych od powzięcia ww. informacji. Kupujący w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o dostawie, może wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. Oświadczenie Kupującego powinno być złożone na piśmie lub w drodze elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail), w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Sprzedającego.
 13. W przypadku braku udzielenia zgody lub nieotrzymania oświadczenia wyrażającego zgodę od Kupującego, o którym mowa w ust. 12 powyżej i w wyżej wskazanym terminie,  Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej z Kupującym. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedający może złożyć Kupującemu pisemnie lub w drodze elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mailowej), w terminie 30 dni od upływu terminu do złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej. Za dzień otrzymania oświadczenia uznaje się dzień wysłania tego oświadczenia pocztą e-mailową przez Sprzedającego.
 14. Towary sprzedawane są z etykietami w języku przedstawionym na zdjęciu produktu przy ofercie. Jeżeli Kupujący ma siedzibę poza terytorium Polski, to na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia wymagań prawnych odnośnie etykietowania w kraju przeznaczenia. Sprzedający ma możliwość druku etykiet w języku ustalonym z Kupującym – w takim jednak wypadku konieczne są indywidualne ustalenia odnośnie ceny produktu, terminu realizacji zamówienia oraz kosztu zaprojektowania i wykonania etykiety w języku obcym.
 15. Sprzedający udostępnia w serwisie b2b.mrcook.pl zalogowanym użytkownikom lub na prośbę Kupującego specyfikacje produktowe. Oparte są one na dokumentach jakościowych dostarczonych przez dostawców Sprzedającego i/lub badaniach laboratoryjnych (własnych Sprzedającego lub jego dostawców). Kupujący zobowiązany jest do oceny ryzyka we własnym zakresie w kwestii istotnych dla niego parametrów (np. kontaminacji alergenami, wymagania mikrobiologiczne, etc.), z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności i jej skali. Sprzedający ma możliwość zlecenia badań kontrolnych przed realizacją zamówienia -  w takim jednak wypadku konieczne są indywidualne ustalenia odnośnie ceny produktu, terminu realizacji zamówienia oraz zakresu i kosztu badań. Jeśli Sprzedający dysponuje już wynikami badań dla danego produktu, może udostępnić ich wyniki Kupującemu.

III 

Cena i zapłata ceny

 1. Ceny towarów przedstawione w serwisie b2b.mrcook.pl lub w ofercie Mr Cook Corp. Sp. z o.o. są cenami netto i nie obejmują podatku VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, w tym transportu, chyba że co innego wynika z treści przedstawionej oferty.
 2. Ceny prezentowane w serwisie b2b.mrcook.pl, są wiążące dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego o którym mowa w § 5 pkt II ust. 9.
 3. Ceny towarów w serwisie b2b.mrcook.pl mogą być prezentowane w następujących walutach: PLN, EUR lub CZK. Kupujący jest zobowiązany do wpłaty w walucie zamówienia, na rachunek bankowy w tej walucie wskazany przez Sprzedającego, chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
 4. Jeżeli przy zamawianym produkcie brak jest informacji o jego dostępności na magazynie Sprzedającego, cena może ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany ceny przez Dostawcę lub Dostawców Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o zmianie ceny, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Kupujący w takiej sytuacji może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Kupujący może złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedającego informacji o zmianie ceny. O powyżej wskazany czas ustalania nowej ceny ulega wydłużeniu termin realizacji zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, które wynikają z oczywistej omyłki, która występuje wówczas, gdy cena wskazana jest niższa od ceny rynkowej takiego samego produktu lub produktu podobnego o więcej niż 30%. 

IV

Wydanie towaru, jego transport i odbiór przez Kupującego

 1. Wydanie towarów następuje z chwilą przyjęcia towaru przez Kupującego. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży. Data sprzedaży nie jest tożsama z przeniesieniem własności towaru. Przeniesienie własności towaru uregulowane zostało w pkt VII OWS.
 2. Dostarczenie towarów będzie następować według jednej z dwóch formuł dostawy (według Incoterms 2020):
  - FCA (free carrier) lub
  - DAP (delivery at place),
  według wyboru Kupującego, chyba, że przy ofercie jest zaznaczone, że dostępna jest wyłącznie jedna z ww. form dostawy.
 3. Miejsce dostawy na terytorium Polski Kupujący określa w trakcie składania Zamówienia. Miejsce oraz koszt dostawy na terenie innych krajów wymagają potwierdzenia przez Sprzedającego.
 4. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
 5. W przypadku braku odrębnych ustaleń pomiędzy stronami, warunki dostawy reguluje OWS. W zakresie nieuregulowanym w OWS zastosowanie mają Międzynarodowe Reguły Handlu (zwane dalej Incoterms 2020) oraz obowiązujące przepisy prawa. Kupujący zobowiązany jest do wskazania w zamówieniu osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając jej imię, nazwisko oraz numer kontaktowy (telefon komórkowy), a gdy miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego także nazwę podmiotu i adres dostawy. W przypadku niedochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzony w podpis osoby odbierającej, Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec Mr Cook Corp. Sp. z o.o., iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
 6. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
 7. Kupujący lub osoba przez niego upoważniona są zobowiązani do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienie Kupujący powinien podczas rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 8. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia. Domniemywa się, że Kupujący otrzymał towar w stanie określonym w liście przewozowym oraz odpowiadający złożonemu zamówieniu. Powyższe postanowienie stosuje się analogicznie w przypadku odbioru towaru przez Kupującego bezpośrednio z magazynu Sprzedającego.
 9. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 10. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym także odszkodowań z tytułu wydłużonej rezerwacji danego środka transportu).

 V

Termin dostawy

 1. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
 2. Termin dostawy wskazany w koszyku uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie wysłany do Kupującego. Mr Cook Corp. Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lub osób trzecich. Produkty z czasem przygotowania powyżej 5 dni sprowadzane są na zamówienie, a cena takich produktów jest potwierdzana przed akceptacją Zamówienia przez Sprzedającego.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w tym w przypadku określonym w § 5 pkt II ust. 4 niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej Mr Cook Corp. Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi Kupującego pocztą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie.
 4. Okoliczności siły wyższej, tj. okoliczności nadzwyczajne, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację zamówienia, powodują wydłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.
 5. W przypadku konieczności zapłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia, termin realizacji liczony jest od chwili zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Mr Cook Corp. Sp. z o.o.

VI

Warunki zapłaty

 1. Jeżeli Strony nie ustaliły innego terminu płatności, obowiązuje zasada przedpłaty, w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu ceny sprzedaży za Towar/y na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Strony mogą umówić się na odroczony termin płatności, jeśli Klient na zasadzie przedpłaty zrealizował co najmniej 3 zamówienia.
 3. Sprzedający, z uzasadnionych powodów może sprzeciwić się odroczonemu terminowi płatności.
 4. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

  b) gotówką lub kartą za pobraniem, – jeżeli Dostawca udostępnia taką możliwość, w chwili dostarczenia towaru do Kupującego,

  c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego,

  d) kodem BLIK w chwili odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedającego.

 5. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Mr Cook Corp. Sp. z o.o.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, Mr Cook Corp. Sp. z o.o.  ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości maksymalnej, zgodnie z art. 481 § 21 kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar w umówionym terminie, Mr Cook Corp. Sp. z o.o. może wstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień lub dalszej części już realizowanych zamówień.
 8. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty przekraczającym termin 30 dni, Mr Cook Corp. Sp. z o.o. może odstąpić od umowy bez wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu do zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedający może złożyć w terminie 60 dni od upływu 30-dniowego terminu opóźnienia. Po odstąpieniu od umowy na podstawie, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu otrzymany towar na swój koszt oraz naprawić wszelkie poniesione przez Sprzedającego szkody, wynikające z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, w tym w szczególności z tytuły uszkodzenia lub zużycia towarów.
 9. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację w tym zakresie. 

 

VII

Przeniesienie własności

 1. Własność towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania przez niego zapłaty na rzecz Mr Cook Corp. Sp. z o.o.
 2. Umowa między stronami może ustalać inne terminy przeniesienia własności.

VIII

Ubezpieczenie należności

Mr Cook Corp. Sp. z o.o. celem zabezpieczenia swoich należności od Kupującego może dokonać ich ubezpieczenia. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez Ubezpieczyciela.

 

IX

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Mr Cook Corp. Sp. z o.o. o niezgodności w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@mrcook.pl, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi. W wypadku, gdy wada wyszła na jaw po upływie 7 dni od odbioru, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego o jej wykryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wykrycia i wykazać, że wady nie mógł wykryć pomimo jej zbadania w czasie i w sposób przyjęty dla rzeczy danego rodzaju, pod rygorem utraty wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi. Reklamacja dotycząca ilości towaru powinna zostać złożona najpóźniej w chwili odbioru towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer NIP Kupującego, numer, opis wady i/lub dokumentację zdjęciową oraz żądanie Klienta. 
 3. Sprzedający jest zwolniony ze wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji jakościowej towaru bezpośrednio po przyjęciu towaru na magazyn lub do innego miejsca ich magazynowania/składowania.
 5. Reklamacja powinna być potwierdzona dokumentami, a roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego nie mogą przekroczyć wartości reklamowanych towarów.
 6. Sprzedający powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 20 dni od daty jej otrzymania.
 7. Jeżeli Sprzedający zaakceptuje reklamację, będzie on zobowiązany - według własnego wyboru do wymiany wadliwych towarów lub do obniżenia ceny. Kupujący nie ma prawa zgłaszać dalszych roszczeń, a szczególnie domagać się pokrycia utraconych zysków.
 8. Rozpatrzenie reklamacji zgodnie z ust. 7 wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego od Sprzedającego dalszych rekompensat, w tym odszkodowań.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zamówione towary ani w całości ani w części.

X

Klauzula poufności

 1. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne oznaczające wszystkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone na piśmie, ustnie lub w innej formie przez którąkolwiek ze Stron w związku lub przy okazji zawierania umowy oraz wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Przedmiotem informacji poufnej nie są informacje, które zostały oficjalnie ujawnione przez Strony osobom trzecim, jak również informacje, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Strony zobowiązują się ponadto wykorzystywać informacje, o których mowa w ust.1, jedynie w celach realizacji zawartej umowy oraz w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem przez nich z usług lub nabywaniem towarów od Mr Cook Corp. Sp. z o.o. jako Sprzedającego określa Polityka prywatności i plików cookies.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DOSTĘPNA JEST TUTAJ.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu B2B za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu B2B. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie Usług nieodpłatnych jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży, zawartych między Stronami (także po ich rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu) oraz z tytułów zamówień złożonych przez Kupującego, które nie skutkowały zawarciem umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Mr Cook Corp. Sp. z o.o.
 5. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 6. Niniejszy Regulamin B2B obowiązuje od dnia 23.03.2023 r.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu B2B. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu B2B są realizowane na podstawie Regulaminu B2B, w tym OWS, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu B2B wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu B2B.